Våra värderingar

Våra värderingar har processats fram i ett nära samarbete mellan ledning och medarbetare. Värderingarna säkerställer att vi lever upp till vår värdegrund. Väsentligt är att ett gott bemötande alltid står i centrum, det är där vi kan göra skillnad.

Vi styr och leder våra verksamheter med hjälp av företagets värderingar. Vi kallar det för ett symboliskt ledarskap. Det handlar om att chefer och ledare är trygga och konsekventa i handling och beslut och agerar med utgångspunkt från företagets värderingar. När de personliga värderingarna stämmer överens med företagets skapas trygghet och tydlighet.

Våra värderingar

Våra värderingar beskriver hur vi är, vad vi står för, hur vi jobbar och vad vi vill bli uppfattade som. Värderingarna och vår beskrivning av vad de betyder för oss är vår värdegrund. Värdegrunden genomsyras av ett bemötande som sprider trygghet och skapar kvalitet i alla led.


Respekt

Hos oss har alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.

- Jag bemöter alla med omtanke och empati
- Jag respekterar människors lika värde
- Jag är närvarande i varje möte


Ansvar

Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.

- Jag håller vad vi lovar
- Jag värnar om alla våra resurser
- Jag driver och tar ansvar - hela vägen


Enkelhet

Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller omsorgstagare.

- Jag visar intresse och lyhördhet för varje människas behov
- Jag gör det enklare för våra omsorgstagare att själva bestämma och vara delaktiga
- Jag är prestigelös och samarbetar med andra


Kunskap

Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens

- Jag delar med mig av min erfarenhet
- Jag är öppen för att lära och prova nya lösningar
- Min insats spelar roll 

 


Ett ständigt pågående arbete

För att våra värderingar ska bli den kompass vi önskar måste arbetet vävas in i allt det vi gör. Redan vid rekryteringen får du ta del av våra värderingar. Det är viktigt att ta ställning i ett tidigt skede om företagets värderingar stämmer överens med det som är viktigt för dig som person. Alla policys har sin utgångspunkt från värderingarna, arbetsplatsträffar är ett viktigt forum där vi kopplar händelser i vardagen till våra värderingar, chefer får utbildning i att agera SYL – Symboliska ledare. Värderingarna är vägledande vid lönesamtal och i utvecklingssamtal. Detta är bara några exempel på aktiviteter vi arbetar med för att hålla värderingarna vid liv. Vi har värderingsambassadörer som hjälper till att introducera företagets värderingar på nya enheter eller i verksamheter som behöver få en nytändning.

Dela eller skriv ut sidan: