Qualimax ett verktyg i vardagen

Grunden i Vardagas kvalitetsarbete är förstås det arbete som våra 7 000 medarbetare dagligen utför på våra boenden. För att säkerställa en god kvalitet på den vård och omsorg som vi erbjuder och för att skapa trygghet hos både äldre och närstående har vi utvecklat ett kvalitetsledningssystem som heter Qualimax.

Det är ett system som är väl förankrat i organisationen och består av fyra delar:

  • ledning
  • mätning
  • förbättring
  • dokumentation

Utgångspunkten är högt satta kvalitetsmål som varje äldreboende, avdelning och medarbetare följer. Det handlar om kvalitetsmätningar inom flera områden för att säkerställa att vi utför vårt arbete så som vi ska. Det görs i form av regelbundna egenkontroller och kvalitetsundersökningar samt noggranna avstämningar mot checklistor.

Reslutaten från dessa kontroller och avstämningar bildar underlag för kvalitetsrådens arbete med utvärderingar, uppföljning och förbättringar. Här följer vi upp avvikelser från planerade rutiner men kan också fånga upp nya idéer och utvecklingsmöjligheter som kan spridas vidare inom organisationen. På så sätt kan vi dra lärdomar och bli säkrare inför framtiden.

Vår dokumentation slutligen, sker med moderna IT-baserade verktyg och blir det kvitto vi behöver för att alltid ha uppdaterad, spårbar information till hands och sätta upp nya, ännu högre kvalitetsmål inför framtiden.