Miljö

Vardagas miljöarbete har ett enkelt mål: vi ska bidra till att minska samhällets miljöpåverkan. Därför är vårt ledningssystem Qualimax byggt för att vi ständigt ska förbättra miljön.

Tydliga miljömål

Som underlag för miljöarbetet använder vi vår miljöpolicy, miljöhandlingsplaner, myndigheters tillsyner, våra egna miljötillsyner och avvikelser på miljöområdet. I Qualimax sätter vi de tydliga miljömål som vi arbetar efter. Vi leder, styr och följer upp miljön i företaget kontinuerligt, och gör regelbundna avstämningar.

Ständiga mätningar

Vi mäter löpande hur vårt arbete går genom till exempel egenkontroller, avvikelsehantering och miljötillsyner. Utgångspunkten för de olika mätningarna är miljölagstiftning, uppdragsgivarens miljökrav och vår egen miljöhandlingsplan.

Alla är involverade

Samtliga medarbetare är involverade i arbetet med ständiga förbättringar. Erfarenheter och resultat av åtgärderna återkopplas till den dagliga verksamheten genom bland annat arbetsplatsträffar samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöråd.

Dela eller skriv ut sidan: