Kvalitetsbokslut för första kvartalet 2017

Ambea, där Vardaga ingår, presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för första kvartalet 2017 påtalas bland annat frågan om vikten av kund- och brukarundersökningar i omsorgen.

omslag kvalitetsbokslut kvartal 1, 2017

”Kund- och brukarundersökningar är oerhört viktiga i utveckling av vården och omsorgen. Inte bara undersökningen i sig där frågorna ställs, utan också då resultaten kan jämföras med andra liknande verksamheter över hela Sverige. Det är då vi lär och inspireras av varandra oavsett om vi är privata eller offentliga utförare. Därför är det vår förhoppning att Socialstyrelsen, i samverkan med SKL och Vårdföretagarna, fortsätter att utveckla Öppna jämförelser inom såväl äldreomsorg, LSS samt för Individ och Familj”, säger Lena Freiholtz, Ambeas kvalitets- och hållbarhetsdirektör.

Sammanfattning av kvalitetsrapporten för första kvartalet:

Socialstyrelsens brukar- och enhetsundersökningar i äldreomsorgen pågick i Vardaga.

Vardagas äldreomsorg  har kvalitetsdeklarerats enligt Vårdföretagarnas koncept.

Projekten som startades 2016 kring språk- och arbetsträning, utbildning och anställning av nyanlända fortsätter, nu i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Vardaga inför systemet MedView för bättre struktur kring äldres läkemedel och ökad livskvalitet för de boende.

Priser och utmärkelser: kvalitetsbonus till Vardagas enheter i Täby och samarbetet Vardaga-Ung Omsorg nominerat till GötaPriset.

Antalet rapporterade avvikelser, för Vardaga och systerföretaget Nytida, har ökat från 8027 till 10 122, en tydlig indikation på en god implementering av nya verksamheter i användande av ledningssystemet.

Av totalt 10 122 avvikelser, i Vardaga och Nytida, utgör allvarlighetsgrad 3 – 0,88 procent och allvarlighetsgrad 4 – 0,12 procent.

En anmälan enligt Lex Sarah  i Vardaga.

En anmälan enligt Lex Maria, i Vardaga.

Dela eller skriv ut sidan: