Qualimax ett verktyg i vardagen

Qualimax

För att säkerställa en god kvalitet på den vård och omsorg som vi erbjuder och för att skapa trygghet hos både äldre och närstående har vi utvecklat ett kvalitetsledningssystem som heter Qualimax.

Qualimax är ett system som är väl förankrat i organisationen och består av fyra delar:

  • ledning
  • mätning
  • förbättring
  • dokumentation


Utgångspunkten är högt satta kvalitetsmål som varje äldreboende, avdelning och medarbetare följer. Det handlar om kvalitetsmätningar inom flera områden för att säkerställa att vi utför vårt arbete så som vi ska. Det görs i form av regelbundna egenkontroller och kvalitetsundersökningar samt noggranna avstämningar mot checklistor.

Resultaten från dessa kontroller och avstämningar bildar underlag för kvalitetsrådens arbete med utvärderingar, uppföljning och förbättringar. Här följer vi upp avvikelser från planerade rutiner men kan också fånga upp nya idéer och utvecklingsmöjligheter som kan spridas vidare inom organisationen. På så sätt kan vi dra lärdomar och bli säkrare inför framtiden.

Vår dokumentation slutligen, sker med moderna IT-baserade verktyg och blir det kvitto vi behöver för att alltid ha uppdaterad, spårbar information till hands och sätta upp nya, ännu högre kvalitetsmål inför framtiden. 

            

Dela eller skriv ut sidan:

Vardagas kvalitetslednings-system ger förutsättningar för ett lärande förhållningssätt och ger också förutsättningar för medarbetarna att fokusera på den äldre personen

Kristina Olsson, Kvalitetschef, Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg

Tilldigsomarbetarikommunen