Kvalitetsarbete i praktiken

Kvalitet skapas i mötet med kunden. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån kundens perspektiv, önskningar och behov.

Genom ledningssystemet Qualimax sätter vi tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt och med månatliga avstämningar med samtliga chefer.
 
Kundens behov och önskemål är utgångspunkten för de olika kvalitetsmätningar som genomförs. Mätningar sker genom exempelvis enkäter, egenkontroller, avvikelsehantering och kvalitetstillsyner.
 
Kunders och närståendes synpunkter och klagomål är en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet.
 
Hantering av avvikelser är utgångspunkten för Vardagas systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständig förbättring och utveckling av verksamheten dokumenteras löpande.  Det förebyggande arbetet, som sker genom riskanalyser, är avgörande för att händelser och fel inte ska inträffa.
 
Arbetet med ständiga förbättringar involverar samtliga medarbetare och återkopplas till verksamheten genom bland annat kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöråd, kvalitetssamtal med samtliga medarbetare och arbetsplatsträffar.

Alla medarbetare i Vardaga ska förstå, känna igen och veta sin roll i det fortlöpande kvalitetsarbetet.

Lex Sarah och Lex Maria

Vardaga har rutiner för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah och ansvarar för att samtliga medarbetare har kunskap om Lex Sarah. Ansvarig kommun/uppdragsgivare informeras alltid och när så är befogat skickas anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Alla Lex Sarah i Vardaga bedöms av kvalitetsutvecklare.
 
Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras till ansvarig medicinskt ansvarig sjuksköterska. I de fall Vardaga har uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska utreds händelsen och anmäls, efter samråd med IVO, enligt Lex Maria.

Kvalitetsregister

I syfte att utveckla kvaliteten arbetar Vardagas verksamheter i ett antal nationella kvalitetsregister. Målet är att registren ska bidra till en likvärdig och kvalitativ vård oavsett var i landet vården ges. Vardagas verksamheter arbetar i Senior Alert, Palliativa registret och BPSD. 

Dela eller skriv ut sidan: