Vardaga stöder Idéprovningen för nya omsorgsidéer

Vardaga stöder under 2013 Vårdalstiftelsens projekt Idéprovningen med en halv miljon kronor ur fonden för forskning och utbildning till minne av Eva Eilenberg. Vårdalstiftelsen vill med Idéprovningen identifiera och finansiera de bästa idéerna för förbättring av vård och omsorg. Därför bjuds forskare, yrkesverksamma och övriga ämnesinsatta in för att prova och kanske förverkliga sina idéer.

Både forskare och andra har mängder av idéer som skulle göra vård och omsorg bättre. Men då måste det finnas möjlighet att våga testa idéer som aldrig prövats tidigare. Det vill Vårdalstiftelsen ge möjlighet till. Genom Idéprovningen.se bjuder stiftelsen in forskare, yrkesverksamma och andra att komma med idéer till vårdforskning som ännu inte gjorts. Fokus ligger på tre områden där behoven är stora och det saknas tillräcklig kunskap idag:

  • Åldrandets utmaningar
  • Barns och ungas hälsa och välbefinnande
  • Organisation, politik och styrning i vården

Vardaga är med och stöttar området Åldrandets utmaningar genom fonden och kommer att följa projekten och ta del av och förhoppningsvis också prova de resultat som forskningsprojekten kommer fram till. I denna omgång av Ideprovningen valdes fem projekt ut inom Åldrandets utmaningar som nu får medel genom Idéprovningen.

Henrik Berg, FD, Uppsala Universitet HBT-personers behov inom äldreomsorgen

Dialogforskning för kartläggning och utveckling av bemötandet av äldre HBT-personer. Projektet syftar till att synliggöra HBT-personers behov inom äldreomsorgen, genom att utbilda biståndshandläggare och identifiera särskilda behov och eventuella problem. Det ska genomföras i samarbete med biståndshandläggarna inom Omvårdnad Gävle.

Ann-Catrine Eldh, PhD, Karolinska Institutet

Att motverka utveckling av urininkontinens hos äldre - ett projekt kring ledares betydelse for att underlätta kunskapsöverföring inom ortopedisk omvårdnad och rehabilitering. Projektet syftar till att förebygga utveckling av urininkontinens i samband med höftfrakturer och metodiken ska testas i en pilotstudie på två ortopediavdelningar innan man gör en fullskalestudie.

Lena Rosenberg, med dr, Karolinska Institutet

Intressebaserade aktiviteter för sköra äldre på vård- och omsorgsboenden. Projektet syftar till att erbjuda äldre aktiviteter som de kan välja utifrån lust och eget intresse, istället för traditionella gruppaktiviteter. Förhoppningen är att motverka tristess och understimulering.

Erik Rosendahl, docent, Umeå Universitet

Högintensiv funktionell träning för att minska depressiva symtom och öka välbefinnandet hos äldre personer med demenssjukdom. Antidepressiva läkemedel har ingen effekt på dementa personer och projektet vill därför utvärdera om fysisk träning kan ge bättre resultat i behandling av depression hos denna grupp.

Carol Tishelman, professor, Stockholms Sjukhem

Swe-ACP: utveckling och testning av en intervention med strukturerade samtal om värderingar och önskemål om kommande vård i livets slutskede med sköra äldre och deras närstående. ACP (Advance Care Planning) används i andra länder, men ännu inte i Sverige. Projektet syftar till att ta fram en svensk modell inom området, för att öka livskvaliteten i livets slutskede.

 

Dela eller skriv ut sidan: