Demensakademin

Inom det vi kallar Demensakademin samlar och sprider vi kunskap om demens och bemötande av personer som har demenssjukdom. Demensakademins stödjer verksamheterna med kompetenshöjning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående.

Demensakademins mål är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dem som bor hos oss. Syftet är att samla kompetens om demenssjukdomar som finns i Vardaga, hålla oss à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt sprida det till våra verksamheter.

Demensakademin har funnits sedan 2013 och stödjer Vardagas verksamheter med kompetenshöjning, vägledning och ett arbetssätt för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående.

Koncept för utbildning och vägledning

Demensakademin har skapat ett utbildningskoncept utifrån flera evidensbaserade metoder inom demensvården och skräddarsytt det utifrån Vardagas värdegrund. Demensakademins mål är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dem som bor hos oss. Demensakademin är en funktion som finns sedan 2013 som stödjer verksamheterna med kompetenshöjning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående.

Konceptet innebär att medarbetarna får tre dagars utbildning inom demens som följs av vägledning på arbetsplatsen för att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken.

På varje avdelning utses en demensansvarig, som får extra utbildning. Den demensansvarige ansvarar för att medarbetarna på den egna arbetsplatsen får möjlighet till reflektion kring sitt arbete och att bra metoder och arbetssätt hålls levande. Demensansvariga från olika verksamheter träffas regelbundet i nätverk för stöd och fortbildning.

Certifikat och diplom

De boenden där konceptet genomförts blir certifierade. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras årligen i våra kvalitetsuppföljningar.

Exempel på krav som ställs för att ett boende ska bli certifierat:

  • Medarbetare ska ha genomgått Demensakademins utbildning.
  • Boendemiljön ska uppfylla Demensakademins krav för miljöanpassning.
  • Arbetssätt följer Demensakademins metoder.
  • Varje avdelning har en demensansvarig.
  • Närstående erbjuds utbildning och stöd.

Studiecirklar om demens för närstående

Närstående erbjuds att delta i studiecirklar med utbildning och stöd som är knutet till varje verksamhet där konceptet införs. Stödet erbjuds kontinuerligt efter behov.

Externa utbildningar

Demensakademin en del av Lära, Ambeas organisation för utbildning, forskning och utveckling. Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser för chefer, medarbetare och anhöriga inom vård, omsorg och skola. Lära erbjuder alltifrån kortare föreläsningar till längre utbildningar, öppna eller skräddarsydda och handledning i hela landet..

Genom Lära erbjuder vi även externa utbildningar om demenssjukdom. Läs mer på Lära.se

Kan man förebygga, lindra eller bota demenssjukdom

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi berättar.